20 thg 3, 2016

Chúa Vào Thành - Vạn Tuế con Vua Đavit


  • Hãy báo cho nữ tì Si-on, này Vua ngươi đã đến nơi rồi, Ngài khiêm nhu chỉ cỡi mình lừa, dân hô vang đồng thanh một lời. 
  • Is-ra-el hãy mừng vui lên, vì hôm nay Ngài đến thăm ngươi. Nào mau ra trải áo dọn đường, tay giơ cao cành lá chúc tụng. 
  • Khắp các dân hãy cùng reo vang, lời hoan hô cùng vỗ tay mừng vì Thiên sai là Chúa trần đời, trong uy phong Ngài tiến vào thành. 
  • Chúa tiến vào thành điện uy nghi, lời hoan hô củng tiếng reo hò, kèn vang lên trỗi khúc trâm hùng, vang câu ca mừng hát khen Ngài. 
  •  ĐK. Vạn là vạn tuế Con Vua Đa vít. Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến.

Chúa Vào Thành - Vạn Tuế con Vua Đavit
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments
Top