3 thg 4, 2019

CHƯƠNG TRÌNH TUẦN THÁNH GIÁO XỨ PHÚ GIÁO NĂM 2019

CHƯƠNG TRÌNH
TUẦN THÁNH
Gx. Phú Giáo
năm 2019

I. MỤC VỤ GIẢI TỘI
1. Chúa nhật V Mùa chay:
14h30 giải tội cho các em Thiếu Nhi Thánh Thể
2. Thứ sáu ngày 12/04/2019:
14h15 giải tội cho cộng đoàn
3. Thứ tư tuần thánh ngày 17/04/2019:
                                                                                          18h30 giải tội cho cộng đoàn
II. CHÚA NHẬT LỄ LÁ
1. THỨ BẢY NGÀY 13/04/2019
- Làm phép lá, rước lễ và thánh lễ tại giáo họ Bùi lúc 18h30
2. CHÚA NHẬT LỄ LÁ
- 5h00 : Thánh lễ
- 16h30 : Làm phép lá, rước lá và thánh lễ tại nhà xứ
3. Thứ hai tuần Thánh tại giáo họ Văn Quan
- Ngắm 15 sự thương khó Đức Chúa Giêsu
-  Thánh Lễ
4. Thứ ba tuần Thánh tại Giáo họ Bùi
- Ngắm 15 sự thương khó Đức Chúa Giêsu
-  Thánh Lễ
5. Thứ tư tuần Thánh tại họ nhà xứ
- 5h00 : Thánh lễ tại nhà xứ
- 18h30 : Ngắm 15 sự thương khó Đức Chúa Giêsu
-  Hai cha ngồi toà giải tội
THỨ TỰ CÁC NGẮM NHƯ SAU

Ngắm thứ 1 : Họ nhà xứ

Ngắm thứ 2 : Họ nhà xứ

Ngắm thứ 3 : Họ nhà xứ

Ngắm thứ 4 : Họ nhà xứ

Ngắm thứ 5 : Họ giáo Bùi

Họ nhà xứ Dâng Hạt
Ngắm thứ 6 : Họ giáo Văn Quan

Ngắm thứ 7 : Họ giáo An Khoái

Ngắm thứ 8 : Họ giáo Cúc Đình

Ngắm thứ 9 : Họ giáo Bùi

Ngắm thứ 10 : Họ giáo Kiều La

Họ giáo Bùi Dâng Hạt
Ngắm thứ 11 : Họ giáo Ngọc Liễn

Ngắm thứ 12 : Họ giáo Truy Đình

Ngắm thứ 13 : Họ nhà xứ

Ngắm thứ 14 : Họ giáo Bùi

Ngắm thứ 14 : Họ nhà xứ

Họ nhà xứ Dâng Hạt

III. TAM NHẬT VƯỢT QUA

1. THỨ NĂM TUẦN THÁNH ngày 18/04/2019
A. Ban Sáng : 8h00 Thánh lễ Truyền Dầu tại nhà thờ Chính Toà Thái Bình
B. Ban Chiều : Thánh Lễ Tiệc Ly
- 16h30 : Chuông báo hiệu
- 17h00 : Rước Cha chủ tế, đoàn Tông Đồ và chiên về Thánh Đường dâng thánh lễ.
- Thứ tự đoàn rước :
+ Cờ Đầu                                + Huynh Đoàn Đaminh                      + Ban Kèn Nam
+ Ban Trống                            + Hội Văn Côi                                   + Tông Đồ
+ Thánh Giá nến cao               + Hội Vô Nhiễm                                + Chiên
+ Thiếu Nhi Thánh Thể           + Hội Gia Trưởng – Công nhân          + Lễ Sinh
+ Giới Trẻ                               + Ban Ca                                            + Cha chủ sự
+ Ban Kèn Nữ
- Trong Thánh Lễ có nghi thức Rửa Chân
- Sau Thánh Lễ cung nghinh Thánh Thể ra nhà tạm phụ
- Sau khi Cung nghinh Thánh Thể : Thiếu Nhi Thánh Thể và cộng đoàn chầu chung một giờ,  sau đó cộng đoàn về nghỉ đến 20h00.
+ Từ 20h00 – 20h30 : Hội Gia Trưởng và Hội thánh Giuse Công Nhân giáo xứ
+ Từ 20h30 – 21h00 : Huynh Đoàn Giáo Dân Đaminh
+ Từ 21h00 – 21h30 : Hội Văn Côi, Hội Vô Nhiễm và Hội Lòng Chúa Thương Xót
2. THỨ SÁU TUẦN THÁNH ngày 19/04/2019 : TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA GIÊSU
- 5h30 : Trống báo hiệu
- 6h00 : Kinh phụng vụ sáng, chầu Thánh Thể (thinh lặng)
- 10h15 : Cộng đoàn viếng Đàng Thánh Giá Trong nhà thờ
- 14h30 : Trống báo hiệu
- 15h00 : NGHI THỨC TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA GIÊSU
- 16h30 : Kiệu tượng : Chúa Giêsu ; Đức Mẹ Maria và Thánh Gioan Tông Đồ
CHƯƠNG TRÌNH CỤ THỂ NHƯ SAU :
1.1. Kiệu tượng Chúa Giêsu vác Thánh giá từ sân nhà ông Trí về sân nhà thờ :
Thứ tự đoàn rước :
+ Cờ đầu
+ Trống
+ Lễ Sinh
+ Tượng Chúa Giêsu vác thánh giá
+ Cha chủ sự
+ Ca đoàn
+ Cộng đoàn Nam
1.1. Kiệu tượng thánh Gioan từ nhà ông Khuân đi đến nhà ông Tường báo tin cho Đức Mẹ :
+ Kèn Nam
+ Kiệu tượng thánh Gioan
+ Các Tông Đồ
+ Hội Gia Trưởng + Hội thánh Giuse Công Nhân

1.2. Kiệu tượng Đức Mẹ từ sân nhà ông Tường về sân bông nhà thờ gặp Đức Chúa Giêsu :
Thứ tự đoàn rước :
+ Kèn Nữ
+ Kiệu Đức Mẹ
+ Hội Vô Nhiễm + Hội Lòng Chúa Thương Xót
+ Huynh Đoàn Giáo Dân Đaminh
Khi về tới sân bông nhà thờ có nghi thức : đọc đoạn Đức Mẹ gặp Đức Chúa Giêsu vác thánh giá. Sau đó Kiệu Chúa Giêsu vác thánh giá, kiệu Đức Mẹ và Thánh Gioan và cộng đoàn cùng tiến vào trong nhà thờ : ĐỌC ĐOẠN + ĐÓNG ĐANH và DỰNG TƯỢNG. Sau đó mời cộng đoàn về nghỉ và dùng cơm chay.
- 19h30 : Ngắm 15 ngắm sự thương khó Đức Chúa Giêsu + Tháo Đanh và Táng Xác.
Sau đó rước xác Chúa Giêsu chung quanh Thánh Đường và cộng đoàn hôn chân chung một giờ.
- Thứ tự đoàn rước :
+ Cờ Đầu                                + Cha chủ sự                                       + Tượng Thánh Gioan
+ Ban Trống                            + Ban Ca                                            + Tông Đồ
+ Thiếu Nhi Thánh Thể           + Tượng Đức Mẹ                               + Giới Gia Trưởng
+ Ban Kèn Nam + Nữ            + Hội Văn Côi                                   + Hội Thánh Giuse Công nhân
+ Lễ Sinh                                + Hội Vô Nhiễm                                 + Cộng Đoàn
+ Kiệu xác Chúa Giêsu                                                                      
3. THỨ BẢY TUẦN THÁNH ngày 20/04/2019
6h00 : Trống báo hiệu
Thứ tự các đoàn hội viếng Chúa như sau :
+ 6h30 – 8h00 : Kinh sáng, cộng đoàn giáo xứ viếng Chúa  
+ 8h30 – 9h30 : Huynh Đoàn Giáo Dân Đaminh
+ 9h30 – 11h00 : Giới Gia Trưởng và Hội thánh Giuse công nhân
+ Sau đó nghỉ trưa
+ 12h30 – 14h00 : Hội Mân Côi giáo xứ
+ 14h00 – 15h30 : Hội Vô Nhiễm + Hội Mân Côi + Hội Lòng Chúa Thương Xót
+ 15h30 – 17h00 : Giáo Họ Bùi + Giáo Họ Văn Quan
+ 17h00 : Viếng Đàng Thánh Giá với Đức Mẹ chung quanh nhà thờ
Thứ tự đoàn rước như sau :
+ Cờ Đầu                                + Cha chủ sự                                      + Giới Gia Trưởng     
+ Ban Trống                           + Ban Ca                                            + Hội Thánh Giuse Công nhân
+ Thiếu Nhi Thánh Thể         + Ban Kèn Nam                                 + Hội Văn Côi
+ Ban Kèn Nữ                        + Thánh Gioan                                   + Hội Vô Nhiễm
+ Lễ Sinh                               + Tông Đồ                                          + Cộng Đoàn
+ Tượng Đức Mẹ                   
 Sau Viếng Đàng Thánh Giá, cộng đoàn về nghỉ đến 19h00 về nhà thờ ngắm Dấu Đanh và Dâng Hạt
21h00 : NGHI THỨC LÀM PHÉP LỬA MỚI + NẾN PHỤC SINH VÀ THÁNH LỄ VỌNG PHỤC SINH
4. CHÚA NHẬT ĐẠI LỄ PHỤC SINH ngày 21 / 04 / 2019
- 5h00 : Thánh lễ tại nhà xứ
- 7h00 : Thánh Lễ tại giáo họ Bùi
- 16h30 : Rước Kiệu Chúa Giêsu Phục Sinh và Thánh Lễ Mừng Chúa Phục Sinh tại nhà xứ
Thứ tự đoàn rước như sau :
+ Cờ Đầu                                 + Hội Mân Côi                                   + Kiệu Chúa Phục Sinh         
+ Ban Trống                            + Hội Vô Nhiễm                                + Lễ Sinh
+ Thiếu Nhi Thánh Thể          + Gia Trưởng + Công Nhân               + Quý Cha
+ Giới Trẻ                               + Ban Kèn Nữ                                     + Tông Đồ
+ Lễ Sinh                                + Ban Kèn Nam                                  + Cộng Đoàn
+ Huynh đoàn Giáo Dân Đaminh                  

       Phú Giáo, ngày 05/04/2019
 HĐMV GIÁO XỨ KÍNH BÁO
CHƯƠNG TRÌNH TUẦN THÁNH GIÁO XỨ PHÚ GIÁO NĂM 2019
  • Title : CHƯƠNG TRÌNH TUẦN THÁNH GIÁO XỨ PHÚ GIÁO NĂM 2019
  • Posted by :
  • Date : 3.4.19
  • Labels :
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Hãy để lại nhận xét của bạn về bài này: Nếu không có tài khoản, hãy bấm vào: Nhận xét với tên --> Tên/URL --> Ghi tên và bấm tiếp tục.

Top